</T>

I'm a Developer. Who loves making high-valuable products.

Thủ thuật Hướng dẫn mở Firewall cho phép LAN kết nối ra Internet trên Pfsense

Bởi Vincent Hoang - lúc 20-06-2021 07:24

Hướng dẫn NAT Outbound trên Firewall Pfsense - Mở Firewall cho phép LAN kết nối ra​​ Internet

Hướng dẫn này sẽ giúp Nat cho các IP thuộc dải LAN có thể truy cập ra internet thông qua Port WAN. cụ thể là dải IP LAN: 192.168.2.0/24. Trường hợp này sẽ sử dụng NAT Outbound

1./ Tạo rule NAT outbound 

Firewall/NAT/Outbound

chọn add để tạo 1 Rule NAT mới như hình bên dưới.

Sau đó chọn save để lưu cấu hình.

 

 

 

2./ Tạo Rule cho phép các các IP LAN được phép truy cập Internet

Tiến hành truy cập theo đường dẫn

Firewall/Rule/LAN chọn add 1 Rule mới.

Sau đó chọn save để lưu cấu hình.

3./ Test kết quả.

Chúc các bạn thành công!